Announcements

Black Sea Regional Monitoring and Evaluation Workshop

Proje Kapsamında, 27-28 Kasım 2018 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Karadeniz Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenlenmiştir.

Farklı kamu kurum, kuruluşlardan ve üniversitelerden 90 uzmanın katılımları ile gerçekleştirilen çalıştay kapsamında ilk gün; İnsan Kaynaklı Ötrofikasyonun Karadeniz ekosistemine uzun dönemli kalıcı etkileri, Karadeniz izleme çalışma sonuçları ve denizel baskılar, sediman ve biyota da kirletici seviyeleri, radyoaktivite seviyeleri, güncel ötrofikasyon durumu, karadeniz biyolojik çeşitliliği, önemi ve tarihsel değişimler değerlendirilmiştir. İlgili uluslararası ve ulusal projeler ile ilgili sunumlar konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmiştir. İkinci gün ise, deniz çöplerinin kaynakları, durum ve etkiler ile önlem ve öneriler üzerine Karadeniz özelinde deniz çöpleri paneli düzenlenmiştir. Mikroplastiklerin kaynağında giderilmesi ve bertarafı için teknoloji geliştirilmesi, ayrıca yasal süreç ve mevzuatlardaki açıkların da giderilmesi gerekliliği tartışılmıştır. Ayrıca çalıştayın sonunda diğer kamu kurumlarının gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler paylaşmıştır.

Çalıştay’da, Karadeniz’in hidrodinamik ve ekosistem özellikleri ile baskılar ve kirlilik durumu konuları tartışılmış, Karadeniz’in korunmasına yönelik çalışmaların çok yönlü ele alınması gerekliliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda “Karadeniz için Yol Haritası”nın oluşturulması ihtiyacı ortaya konulmuştur.

Benzer Announcements